Nerezová ocel, kyselinovzdorná ocel, žáruvzdorná ocel

k pokladně celkem: 0,00 Kč
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ E-SHOPU STAINLESS EUROPE

Tyto zásady ochrany osobních údajů zákazníků e-shopu Stainless Europe, dále jako „zásady“, mají za cíl vám předat podrobné informace, jaké osobní údaje o zákaznících e-shopu Stainless Europe shromažďujeme, pro jaké účely a jak je využíváme, kdo jsme a jaká máte práva. Slouží k tomu, abychom vám předali informace uvedené v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále uváděného jako „GDPR“, které je v platnosti od 25. května 2018. Informace uvedené níže jsou velmi důležité, proto vás žádáme o důkladné seznámení se s jejich obsahem.

KDO JSME – SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

1. Správcem vašich osobních údajů je Stainlees Europe se sídlem v Żorech, adresa: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro město Krakov v Krakově, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000611193, disponující DIČ (NIP): 6793126212, IČO (REGON) 364203936, dále jako Stainless Europe.

Můžete nás kontaktovat:

 • Dopisem, na adresu: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory;

 • Mailem, na adresu: info@stainlesseurope.com

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE:

2. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit s jakoukoliv otázkou nebo požadavkem ve všech záležitostech týkajících se osobních údajů. Můžete to udělat:

 • Dopisem, na adresu: Stainless Europe, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory;

 • Mailem, na adresu: iod@stainlesseurope.com

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH E-SHOPU STAINLESS EUROPE ZPRACOVÁVÁME?

3. V souvislosti s přináležitostí do skupiny zákazníků e-shopu Stainless Europe vás můžeme požádat o uvedení následujících osobních údajů:

 • Jméno a příjmení;

 • Místo bydliště

 • Kontaktní údaje v podobě telefonního čísla a e-mailové adresy.

V souvislosti s činností e-shopu Stainless Europe pro marketingové účely, včetně profilování a automatického zpracovávání údajů, shromažďujeme také:

 • Údaje spojené s vaší aktivitou v e-shopu Stainless Europe, tedy tzv. behaviorální údaje týkající se vašeho chování, zahrnující informace o vámi prováděných nákupech, jejich počtu, předmětu, frekvenci a také historii na vás směřující marketingové korespondence (např. newsletter, SMS, MMS, e-mail).

ZA JAKÝM ÚČELEM ZÍSKÁVÁME VAŠE ÚDAJE A NA JAKÉM ZÁKLADĚ JE VYUŽÍVÁME?

4. Vaše osobní údaje potřebujeme a jsou námi zpracovávány pro účely:

 • Realizace našich tzv. právně opodstatněných zájmů, na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR, které zahrnují:

 • stanovení, obranu, vymáhání nároků spojených s vašim jedním v e-shopu Stainless Europe;

 • tvorbu přehledů, analýz a statistik pro naše interní potřeby, zahrnující především reportování, marketingové výzkumy, plánování rozvoje nabídky, produktů, rozvojové práce v našich informačních systémech;

 • zajištění bezpečnosti sítě a informací;

 • podporu obsluhy, včetně jejího přizpůsobení potřebám vyplývajícím z prováděných transakcí, reklamací, stížností, žádostí zákazníků.

MUSÍTE NÁM UVÁDĚT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

5. Nezapomínejte, že uvedení osobních údajů vámi je zcela DOBROVOLNÉ. Můžete, ale nemusíte nám je uvádět. Jejich uvedení není zákonná povinnost. Nejste povinni nám uvádět jakékoliv údaje, a k jejich uvedení může dojít výlučně s vašim souhlasem a dle vašeho uvážení.

To, že neuvedete osobní údaje nezpůsobí žádné negativní důsledky kromě nemožnosti:

 • Abyste dostávali informace o našich akcích, výrobcích, včetně služeb, událostech, akcích a pro vás připravených speciálních nabídkách (včetně těch dostupných jen pro skupinu zákazníků e-shopu Stainless Europe), např. prostřednictvím tradiční pošty, telefonického kontaktu, SMS, MMS, e-mailu;

 • Abyste realizovali jiná oprávnění vyplývající z přináležitosti ke skupině zákazníků e-shopu Stainless Europe, např. reklamací.

KOMU MŮŽEME PŘEDAT VAŠE ÚDAJE?

6. Vaše údaje můžeme předat:

 • Našim zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby mohli plnit naše závazky plynoucí z provozu e-shopu Stainless Europe;

 • Subjektům zpracovávajícím našim jménem vaše osobní údaje a účastnícím se výkonu našich činností, tedy:

 • reklamním agenturám a jiným subjektům zprostředkovávajícím prodej našich výrobků nebo pořádajícím marketingové akce;

 • subjektům obsluhujícím naše informatické systémy nebo zpřístupňujícím nám informatické nástroje;

 • subjektům poskytujícím nám poradenské, konzultační, auditní služby nebo právní, daňovou, účetní pomoc;

 • výzkumným agenturám pracujícím na základě naší zakázky;

 • Jiným správcům, kteří jsou:

 • reklamními agenturami a subjekty spolupracujícími na pořádání marketingových akcí nebo na vedení a obsluze zákazníků e-shopu Stainless Europe;

 • subjekty vykonávajícími poštovní nebo kurýrní činnost.

JAK DLOUHO MŮŽEME UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE?

7. Vaše údaje může uchovávat po dobu, kdy patříte do skupiny zákazníků e-shopu Stainless Europe, tedy do doby, kdy upustíte od přináležitosti do skupiny zákazníků e-shopu Stainless Europe.

Po uplynutí uvedeného období můžeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete moci vymáhat nároky plynoucí z přináležitosti do skupiny zákazníků e-shopu Stainless Europe, tedy do doby promlčení těchto nároků – maximálně 10 let od okamžiku přináležitosti do skupiny zákazníků e-shopu Stainless Europe nebo do vydání pravomocného soudního rozhodnutí ve věci těchto nároků.

V ČEM SPOČÍVÁ AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ?

8. Na základě souhlasu můžeme využívat vaše údaje k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, za účelem připravit pro vás speciální nabídky (včetně těch dostupných jen pro skupinu zákazníků e-shopu Stainless Europe). Tato rozhodnutí budou činěna automaticky, na základě kritérií, jako je počet a frekvence nákupů a počet a druh zakoupeného zboží.

Po stanovení splnění kritérií vám informační systém automaticky zašle informace o udělení výhody, např. o speciální nabídce.

Můžete využít vám udělenou výhodu dle pravidel definovaných v informaci o jejím udělení, můžete od ní upustit a také se proti danému rozhodnutí odvolat.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

9. V souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám přísluší následující práva:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům, včetně práva na informace o vašich osobních údajů, a získání kopie osobních údajů;

 • Právo na opravování osobních údajů, pokud nejsou správné, a právo na doplnění neúplných údajů;

 • Právo na odstranění osobních údajů;

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů;

 • Právo na přenášení osobních údajů;

 • Právo podat stížnost k orgánu ochrany osobních údajů, tedy k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, v případě zjištění zpracovávání vašich osobních údajů v rozporu se zákonem.

 • Právo kdykoliv odvolat jakýkoliv souhlas bez uvedení příčiny a bez ovlivnění zpracovávání, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním;

 • PRÁVO NA ODPOR proti:

 • zpracovávání vašich osobních údajů námi pro marketingové účely, včetně proti tzv. profilování (tedy odpor vůči tomu, aby vám byly předávány informace o našich akcích, nabídkách, výrobcích, včetně služeb, akcích, a událostech, včetně speciálních nabídek), přičemž po vznesení takovéhoto odporu už nebudeme moci zpracovávat vaše údaje pro marketingové účely;

 • zpracovávání vašich osobních údajů námi pro účely plynoucí z námi realizovaných tzv. právně opodstatněných zájmů – z příčin spojených s vaší zvláštní situací.

10. Svá práva uvedená v bodě 9 výše můžete uplatnit kdykoliv vystoupením s příslušným požadavkem.

11. S požadavky uvedenými v bodě 9 výše se na nás můžete obrátit předáním písemného prohlášení:

 • zaměstnanci e-shopu Stainless Europe

 • mailem, na adresu info@stainlesseurope.com

 • Dopisem, na adresu: Stainless Europe ul. Boryńska 4, 44-240 Żory

12. Máme povinnost poskytnout vám informace o aktivitách vyvinutých v souvislosti s požadavky uvedenými v bodě 9 výše, bez zbytečného prodlení, a v každém případě ve lhůtě měsíce od obdržení požadavku. V případě potřeby můžeme lhůtu uvedenou v předchozí větě prodloužit o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter požadavku nebo množství úkolů. Ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení vašeho požadavku vás ovšem musíme informovat o prodloužení lhůty společně s uvedením jeho příčin.

13. Pokud v souvislosti s vašim požadavkem nevyvineme aktivity popsané v bodě 9 výše, budeme vás neprodleně – nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení požadavku – informovat o důvodech nevyvinutí aktivity a o možnosti, abyste podali stížnost k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů a využili prostředky právní ochrany před soudem,

14. Pokud budeme mít opodstatněné pochybnosti ohledně vaší totožnosti, můžeme vás v souvislosti s nahlášením požadavku požádat o uvedení doplňujících informací nezbytných k jejímu potvrzení.

15. Poskytneme vám informace uvedené v bodech 12-14 výše písemně, dle našeho výběru:

 • Doporučeným dopisem na účastníkem uvedenou poštovní adresu

nebo

 • Elektronickou cestou na účastníkem uvedenou e-mailovou adresu

s výjimkou případů, kdy:

 • nám předáte svou žádost elektronickou cestou a požadujete poskytnutí informací jinou formou – pak vám předáme informace na vámi uvedenou e-mailovou adresu;

 • požadujete poskytnutí informací ústně a vaše totožnost námi bude potvrzena jiným způsobem – pak vám poskytneme informace ústně

16. Veškerá komunikace a činnosti, které vyvíjíme v souvislosti s vašimi požadavky, uvedené v bodě 9 výše jsou osvobozeny od poplatků. Pokud ovšem vaše požadavky budou evidentně neopodstatněné nebo nadměrné, např. s ohledem na ustavičný charakter, budeme moci:

 • Vybrat rozumný poplatek zohledňující provozní náklady na poskytnutí informací, komunikaci nebo vykonání požadované aktivity

anebo

 • Odmítnout činnost v souvislosti s požadavkem

17. O opravě nebo doplnění nebo odstranění nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, které jsme provedli v rámci plnění vašeho požadavku, budeme informovat každého příjemce, jemuž byly námi poskytnuty. Nebudeme muset takovéto informace předávat jen v případě, kdy se to ukáže být nemožné (např. společnost byla zlikvidována) nebo by to vyžadovalo nesouměrně velkou námahu (údaje byly poskytnuty před mnoha lety, a i přes učiněné pokusy se nepodařilo s příjemcem navázat kontakt).

18. Na vaši žádost vás budeme informovat o příjemcích, jimž jsme předali informaci o opravě nebo odstranění nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, také o příjemcích, které se nám nepodařilo vyrozumět.

19. Ve věcech neupravených Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku a příslušných zákonů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména RODO (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

JAK MŮŽETE ZÍSKAT DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE?

Pro ZÍSKÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ K TĚMTO ZÁSADÁM a záležitostem týkajících se pravidel zpracovávání a ochrany vašich osobních údajů námi nás můžete kontaktovat:

Způsobem uvedeným v bodě 1, tedy:

Směřováním dotazu na pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným v bodě 2, tedy:

 • dopisem, na adresu: Stainless Europe., ul. Boryńska 4, 44-240 Żory

 • mailem, na adresu: iod@stainlesseurope.com

 

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium